โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ

“Revitalizing Rural Development for Poverty Eradication in Asia”

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ภาคชนบทในกลุ่มประเทศอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่ชนบทยังคงมีความสำคัญในภูมิภาคนี้ ในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตอาหารและพลังงานของอาเซียนและของโลกในขณะเดียวกันปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความไม่เป็นธรรมทางสังคม อันเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งดำเนินติดต่อกันมาหลายทศวรรษยังคงดำรงอยู่ ทำให้ต้องมีการทบทวนสถานการณ์ของปัญหาและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังคงอาศัยอยู่ในภาคชนบทประเทศไทยในฐานะประธานความร่วมมือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา(G77) ในปี 2559 และยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียน จึงควรเป็นผู้นำในการเปิดศักราชใหม่เพื่อทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนในภาคชนบทของประเทศในกลุ่มอาเซียน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเพื่อทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งเพิ่งได้รับยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของโลกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการริเริ่มและสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างภาคชนบทกับภาคเมือง

ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จัดการศึกษาตามอุดมการณ์ของศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาเป็นเวลา 47 ปี จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

1.ทบทวนบทเรียน รูปแบบ แนวทางการพัฒนาชนบท
2.เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาชนบทที่เหมาะสมสำหรับทศวรรษหน้า
3.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชนบทที่เหมาะสมในบริบทของอาเซียน
4.เพื่อแสดงบทบาทการนำในด้านงานการพัฒนาชนบทของไทย และเชิดชูเกียรติภูมิของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รูปแบบการจัดประชุม

1. เป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีการบรรยายพิเศษ การอภิปรายเป็นคณะ การประชุมกลุ่ม และการศึกษาดูงาน
2.เป็นเวทีสำหรับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติการด้านพัฒนาชนบท
3.มีการจัดทำข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาชนบทถึงรัฐบาลในกลุ่มอาเซียน และสถาบันการเงินและ องค์การระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาชนบทจากประเทศต่าง ๆ  ได้แก่นักวิชาการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของตนเองสื่อมวลชน และผู้สนใจอื่นๆ
จำนวน 80 คน ซึ่งมาจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ  ดังนี้
1.ประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศหลัก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  มาเลเซีย และไทยประมาณประเทศละ 8-10 คน (ยกเว้นไทย อาจจะมี 30 คน)
2. อาจมีผู้สังเกตการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศในกลุ่มอาเซียน + 6 (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย ฯลฯ)

Keynote Speaker

เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาชนบททั้งคนไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น Prof. Dr Muhammad Yunus เจ้าของรางวัล Noble prizeและ/หรือผู้ได้รางวัลระดับโลกรางวัลอื่นๆ เช่น รางวัลแมกไซไซ เป็นต้นจำนวน 3 คน

Panelist

เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการพัฒนาชนบท จำนวน 12 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาคีความร่วมมือ

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในภูมิภาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอาเซียน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน) องค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง (สสส. ธนาคารที่ดิน) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม

สถานที่

โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี (เพื่อความสะดวกในการจัดงานและการศึกษาดูงาน)

วัน เวลา

1-4 สิงหาคม 2560
จำนวน 4 วัน 3 คืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้แนวทาง รูปแบบ การพัฒนาชนบทที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการเป็นแกนนำเครือข่ายวิชาการและการพัฒนาชนบทในกลุ่มอาเซียน
3.รัฐบาลประเทศต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จะได้แนวทางในการกำหนดนโยบายพัฒนาชนบทที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
4.เกิดเครือข่ายนักวิชาการ และนักพัฒนาชนบทในกลุ่มประเทศอาเซียน

กำหนดการ

วันที่ 1
10.00 – 18.00 น. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเดินทางจากประเทศต่างๆเข้าพักที่โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 2
08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30  น. พิธีเปิด
09.30 – 10.45  น. ปาฐกถาโดย บังเกอร์ รอย (ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเท้าเปล่า)
10.45 – 11.00  น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00  น. เวทีอภิปราย 1 (ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน)

 • ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
 • ตัวแทนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย
 • Dr. Chris Oestereich ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะมูลฝอย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร. ฮิโรยูกิ โคนูมะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. เวทีอภิปราย 2  (สิทธิมนุษยชนและการเป็นประชาธิปไตย)

 • ดร.ไทเรลล์ ฮาเบอร์คอร์น (มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย)
 • ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • อังคณา นีละไพจิตร (กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
14.00 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 น. เวทีอภิปราย 3  (ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต)

 • Dr. Ahmed Ashir (Grameen Communications and Kyushu University)
 • รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
15.45 – 16.00 น. เกริ่นนำก่อนเข้าวงสนทนาแลกเปลี่ยน
16.00 – 17.00 น. วงสนทนาแลกเปลี่ยน (1)
18.00 – 21.00 น. Dinner Key Presentation / Welcome Party

การแสดง

วันที่ 3
08.15 – 08.30 น. Administrative/ general information
08.30 – 10.45 น. วงสนทนาแลกเปลี่ยน (2)
10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. รายงานสรุปจาก 3 กลุ่ม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00 น. ศึกษาดูงาน 3 พื้นที่

 • เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลโพนทอง จังหวัดหนองคาย
 • สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 4
08.30 – 09.00 น. Administrative/ general information
09.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1จัดทำแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

กลุ่มที่ 2จัดทำข้อเสนอถึงรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15 น. การเสนอแผนความร่วมมือและข้อเสนอถึงรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ
11.15 – 12.00 น. ปัจฉิมกถาโดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับ