เกี่ยวกับโครงการ

โครงการจัดทำเว็บไซต์และอี-ไลบรารี่ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ตลอดระยะเวลากว่า 83 ปี แห่งชีวิตของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (9 มีนาคม 2459 – 28 กรกฎาคม 2542) หรือที่เรียกติดปากสำหรับผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านว่า “อาจารย์ป๋วย” นั้นมีหลากหลายมิติที่มีผู้นิยามให้ท่าน จวบจนปัจจุบันแม้ “อาจารย์ป๋วย” ได้สิ้นอายุขัยไปเป็นเวลา 1 ทศวรรษแล้ว แต่เรื่องราวของชีวิต ผลงาน ตลอดจนแรงบันดาลใจของท่านต่อสังคมไทยก็มิได้จางหายลงไปแต่อย่างใด

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มีกำเนิดมาจากโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในปี 2509 ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตตำราในด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่มีการแปลหรือเขียนขึ้นมาใหม่ อาจารย์ป๋วย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่มีส่วนอย่างยิ่งในการผลักดันให้โครงการตำราฯได้ลงหลักปักฐานในสังคมวิชาการไทยมาจนปัจจุบัน จนกล่าวได้ว่ามูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คือ มรดกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ป๋วยได้มอบไว้ให้แก่สังคมไทย

ปัจจุบันสื่ออินเทอร์เนตเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถรวบรวมสื่อได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมทั้งการสร้างชุมชนในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและมีพลังอย่างไร้ขอบเขต โครงการจัดทำเว็บไซต์และอี-ไลบรารี่ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จึงเป็นความพยายามหนึ่งในการเผยแพร่ชีวิตและผลงานของอาจารย์ป๋วย ตำราที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่อาจารย์ป๋วยได้สร้างไว้เพื่อเผยแพร่และสื่อสารคุณูปการเหล่านี้ให้สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักตลอดไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสิ์ ที่สมบูรณ์ที่สุดของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รวมทั้งรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสิ์ ที่สมบูรณ์ที่สุดของ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์รวมทั้งรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน
3. สร้างแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานเพื่ออุดมคติตามแนวทางที่ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ได้ปฏิบัติเป็นต้นแบบไว้
4. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ให้กว้างขวางเพื่อต่อยอดความคิดให้งอกงามต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ของคนที่รักและศรัทธาในชีวิตและงาน ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2. สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางอุดมคติที่ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้วางไว้
3. ผลงานทางวิชาการของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ได้เผยแพร่ในวงกว้างเพื่อ นำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อยอดความคิด
4. จัดเก็บผลงานฉบับเต็ม (Full text)บนเครือข่าย ThaiLIS ที่ http://www.thailis.or.th/tdc ทำให้ผู้ใช้บริการค้นคว้าข้อมูลได้ทันที ตลอดเวลาและทุกสถานที่

ดาวน์โหลดหนัังสือเปิดตัวเว็บไซต์