เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
http://www.puey.in.th/

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.econ.tu.ac.th/

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
http://library.tu.ac.th/oldbranches/pueyr/

ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th/

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (บชท.)
http://www.trrm.org/

คลังเอกสารดิจิตอล งานวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.econ.tu.ac.th/econtuarchive/

คลังเอกสารสาธารณะ
http://www.openbase.in.th/

เครือข่ายจิตอาสา
http://www.volunteerspirit.org/

เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย
http://cc.in.th//