เสรีไทย

ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน

ผลงานของ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

“ทหารชั่วคราว.” / ป๋วย อึ๊งภากรณ์. ใน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ชีวิต งาน และความหลัง, หน้า 105-141. บรรณาธิการโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. – – กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. – – จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2529. (HB 126 ท 93 ป58)

“Temporary Soldiers.” / Puey Ungphakorn. In A Siamese for All Seasons : Collected Articles by and about Puey Ungphakorn, pp. 248-294. By Puey Ungphakorn. – – 4th ed. – – Bangkok : Komol Keemthong Foundation, 1984. (9B DS575PB 1984)

“พระบรมวงศานุวงศ์และขบวนการเสรีไทย.” / ป๋วย อึ๊งภากรณ์. ใน อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ 2514, ไม่ปรากฎเลขหน้า. – – พระนคร : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514. (HB 180 ธ 46 2514)

กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงที่เป็นเสรีไทยในอังกฤษ และปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยโดยรับหน้าที่ติดต่อกับ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าเสรีไทยในประเทศไทยกรณีรัฐบาลอังกฤษส่งเสรีไทย คือ หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ พระเชษฐาของสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย และระหว่างช่วงสงคราม แสดงถึงความจงรักภักดีของนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าเสรีไทยต่อพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

ผลงานของผู้อื่น

“พบคุณลุงบุญธรรม ปานแก้ว ผู้ช่วยชีวิตป๋วย อึ๊งภากรณ์.” / ระดม สรรพพันธุ์. ใน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ชีวิต งาน และความหลัง, หน้า 229-232. บรรณาธิการโดย รังสรรค์ ธนพรพันธุ์. – – กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. – – จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2529. (HB126 ท93 ป58)